Általános Szerződési Feltételek

1. Hatálya

1.1. Jelen Általános Értékesítési, Szállítási és Jótállási Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) külön kikötés nélkül is elválaszthatatlan részét képezik a Webasto Thermo & Comfort Hungária Kft. (továbbiakban: Webasto) és a Megrendelő/Vevő között létrejött és a jövőben létrejövő adásvételi, szállítási és egyéb szerződéseknek.
1.2. Jelen ÁSZF-től való eltérés, ide értve a Megrendelő beszerzési feltételeit is, csak akkor
érvényes, ha azokat a Webasto előzetesen, írásban elfogadja.

2. Árajánlat és szerződés

2.1. Az ajánlat nem kötelező érvényű. A megrendelés akkor minősül elfogadottnak, ha azt Webasto írásban visszaigazolja. Amennyiben a visszaigazolás a megrendeléstől eltérő tartalmú és az ellen a Megrendelő 14 napon belül kifogással nem él, a szerződés ezen módosított tartalommal jön létre. Ugyanez irányadó a rendelések módosításaira, illetve kiegészítéseire is.
2.2. A rajzok, illusztrációk, műszaki paraméterek tájékoztató jellegűek.
2.3. A Webasto fenntartja a műszaki fejlesztést célzó változtatás jogát.

3. Árak

3.1. Ellenkező megállapodás hiányában az árak a Webasto telephelyéről történő elszállítással értendők (EXW paritás, INCOTERMS 2010).
3.2. Webasto az árváltoztatás jogát fenntartja.
3.3. Deviza-alapú árajánlat esetén az ajánlati ár a kiszámlázott HUF ártól a devizaárfolyamváltozásnak megfelelően eltérhet.

4. Fizetési feltételek

4.1. A megrendelés az áru ellenértékének 10%-át kitevő előleg megfizetésével lesz érvényes, mely a vételárba beszámít.
4.2. Indokolt esetben a Webasto jogosult a szerződés megkötésekor fizetési biztosítékot vagy előre fizetést kérni.
4.3. Átutalással történő fizetés esetén a Webasto számláját 8 napos határidővel kell teljesíteni.
4.4. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő évi 12%-os késedelmi kamatot tartozik fizetni. Amennyiben a törlesztés a teljes tartozást nem fedezi, az összeget a költségekre, kamatokra és végül a tőketartozásra kell betudni.
4.5. Megrendelő nem jogosult követeléseit a Webasto követeléseivel szemben beszámítani, kivéve, ha erről a felek előzetesen, írásban megegyeztek.

5. A szerződés teljesítése

5.1. Az áru átadásának előfeltétele a vételár megfizetése.
5.2. Nem raktári áru esetében a szállítási határidő a gyártó cég visszaigazolásától függ.
5.3. A termék beérkezéséről és az átvétel időpontjáról a Webasto értesíteni tartozik a Megrendelőt.
5.4. 30 napot meghaladó szállítási késedelem esetén Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni és a megfizetett előleget visszakövetelni.
Webasto Thermo & Comfort Hungária Kft., 1135 Budapest, Szent László út 73.
5.5. A szállítási határidő teljesítettnek minősül, ha Megrendelő az áru beérkezéséről szóló értesítéstől számított 10. napon belül nem teljesíti átvételi kötelezettségét. Ettől az időponttól fogva a kárveszély is a Megrendelőre száll. Az átvételi késedelem 15. napjától a Megrendelő az áru nettó értékének 0,5%-át/nap tartozik tárolási díjként megfizetni.
5.6. Mentesülnek a felek a késedelem jogkövetkezményei alól, amennyiben azt vis major okozta. Ilyen esetben mindkét fél viseli a nála felmerült károkat.
5.7. Valamennyi szerződéses kötelezettség teljesítése szempontjából a teljesítés helye a Webasto székhelye.
5.8. Az áru átvételét a Megrendelő vagy képviselője a szállítólevélen igazolja. Megrendelő köteles az árut az átvételt követően haladéktalanul megvizsgálni, esetleges mennyiségi kifogásait 3, a minőségieket pedig 8 napon belül írásban jelezni Webasto felé.

6. Tulajdonjog fenntartása

6.1. A termék mindaddig a Webasto tulajdonában marad, amíg a Webastonak a Megrendelővel szembeni valamennyi követelése kiegyenlítésre nem kerül.
6.2. Amennyiben a terméket Megrendelő tulajdonában lévő más tárggyal összeszerelik vagy beépítik, Megrendelő a saját tulajdonjogáról, a kiadás iránti igényéről és az újonnan előállított termék tulajdon-, ill. társtulajdonjogáról a szállítási szerződés megkötésével külön nyilatkozat nélkül is lemond a Webasto javára, a fizetési határidő elmulasztásának esetére.
6.3. A Megrendelő nem jogosult a tulajdonjog-fenntartással érintett terméket harmadik fél részére értékesíteni, azt bérbe, zálogba vagy használatba adni. Kivételt képez ez alól, ha a tulajdonjogfenntartással érintett árut harmadik személynek úgy értékesíti, hogy Webasto tulajdonjogfenntartását saját vevőjével szemben is fenntartja és a megfelelő ellenértékről Webasto javára lemond. Erről a Webastoval előzetesen, írásban meg kell állapodni.
6.4. Ha a tulajdonjog fenntartással szállított árut lefoglalják, a Megrendelő köteles erről a Webastot értesíteni és a jogosult figyelmét felhívni arra, hogy az áru a Webasto tulajdonát képezi. Ezen kötelezettség elmulasztásából származó költségeket és károkat Megrendelő köteles Webastonak megtéríteni.
6.5. Ha a Megrendelő nem teljesíti szerződéses fizetési kötelezettségét, vagy ellene csőd- vagy felszámolási eljárás indul, Webasto jogosult a szerződéstől a nem teljesített rész tekintetében
elállni és az árut visszakövetelni.

7. Szállító felelőssége, szavatosság és jótállás

7.1. A Webasto a magyar jogszabályok előírásai és a gyártó jótállása alapján fűtőkészülékeire és klímaberendezéseire 12 hónap jótállást vállal, mely a berendezés beépítésének napjától, illetve az új berendezéssel szerelt jármű forgalomba helyezésének napjától indul. Amennyiben a berendezést a Megrendelő helyezi üzembe, a jótállás a szállítástól számított legfeljebb 18 hónap, amelyik feltétel előbb bekövetkezik.
7.2. A jótállási vagy szavatossági körbe tartozó igényeket a Webasto saját választása szerint javítással vagy a hibás (alkat)rész cseréjével díjmentesen orvosolja.
7.3. A hibás termék megvizsgálása és javítása érdekében Megrendelő köteles azt a Webasto szervizébe saját költségére beszállítani.
7.4. A jótállási igény érvényesítésének feltétele a hiánytalanul kitöltött, a Webasto online garanciális rendszerében regisztrált jótállási jegy bemutatása.
7.5. Nem terjed ki Webasto felelőssége az alábbi okból bekövetkező hibákra (kivéve, ha a hiba bekövetkezte neki felróható):
- természetes elhasználódás (biztosítékok, izzítógyertyák, égőkosarak, izzók, szénkefék, ékszíjak, súrlódó betétek, tengelykapcsolók stb.); Webasto Thermo & Comfort Hungária Kft., 1135 Budapest, Szent László út 73.
- baleset, mechanikai sérülés, környezeti hatás;
- nem rendeltetésszerű használat, a beépítési-, kezelési és karbantartási utasítás megszegése;
- helytelen tárolás, hibás vagy gondatlan kezelés;
- nem a Webasto által forgalmazott alkatrészek és karbantartási anyagok, hűtőközegek használata.

Webasto nem vállal felelősséget továbbá olyan hibákért, melyek a Megrendelő által szolgáltatott hibás tervre, általa biztosított alkatrészekre vagy az általa végzett beépítésre vezethetők vissza.
Elveszti a Megrendelô jótállási jogát, amennyiben a terméket nem a Webasto szakszervizében építették be vagy javították, bontották meg.
Nem terjed ki Webasto felelőssége azon hibákra, melyek a Megrendelő által biztosított másik cserealkatrész miatt következtek be.
Webasto nem tartozik felelősséggel azon hibákért, amelyek oka a Megrendelő által szolgáltatott vagy általa azzal összekapcsolt másik alkatrész meghibásodásába.

8. A felelősség korlátozása

8.1. A Megrendelőnél bekövetkező kárért csak akkor tartozik felelősséggel Webasto, ha azt szerződéses kötelezettségének lényeges és szándékos megszegésével maga okozta.
8.2. A jelen Általános Értékesítési és Szállítási Feltételekben rögzítetteken túl a Webastoval szemben támasztott bármely kártérítési igény vagy követelés kifejezetten kizárt.

9. Vegyes rendelkezések

9.1. A szerződés értelmezéséből és teljesítéséből fakadó jogviták elbírálására a Webasto
székhelye szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagosan illetékes.
9.2. A Felek között létrejött szerződésekre a magyar jog az irányadó.